Pravila in pogoji

Ti pogoji veljajo za nakupe v spletni trgovini WWW.ATAKT.SI, ki jo upravlja Ing. Roman Škorňák.

Pogoji dodatno opredeljujejo in natančno določajo pravice in obveznosti prodajalca, ki je Ing. Roman Škorňák, s sedežem na naslovu K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Češka, Osebna številka / IČO /: 654 75 054, Davčna številka / DIČ /: CZ7106165550, vpisana v Poslovni register M. Ostrava in kupec (kupec, potrošnik).

Vsa pogodbena razmerja so sklenjena v skladu s pravnim redom Češke republike. Če je pogodbena stranka potrošnik, razmerja, ki niso urejena s pogoji poslovanja, urejata Civilni zakonik (št. 89/2012 Zb.) in Zakon o varstvu potrošnikov (št. 634/1992 Zb.). Če pogodbena stranka ni potrošnik, razmerja, ki niso urejena s pogoji poslovanja, ureja Civilni zakonik (št. 89/2012 Zb.).

DEFINICIJE

Prodajalec je Ing. Roman Škorňák, s sedežem na naslovu K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Češka, Identifikacijska številka osebe / IČO /: 654 75 054, Davčna številka / DIČ /: CZ7106165550, vpisana v obrtni register l. Mesto Ostrava. Ing. Roman Škorňákje oseba, ki pri sklenitvi in ​​izpolnjevanju pogodbe deluje v okviru svoje poslovne ali druge podjetniške dejavnosti. Je podjetnik, ki neposredno ali preko drugih podjetnikov kupcu oskrbuje izdelke ali opravlja storitve. Pogoji urejajo tudi pravice in obveznosti udeležencev v kupoprodajni pogodbi, sklenjeni na daljavo prek strežnika WWW.ATAKT.SI in vseh njegovih oddelkov med prodajalcem: "Poslovni partner Ing. Roman Škorňák" in kupec. "Poslovni partner ing. Romana Škorňáka" v nadaljnjem besedilu "poslovni partner" ali tudi "dobavitelj" je pogodbeni dobavitelj spletne trgovine, ki neposredno prodaja blago kupcu preko strežnika WWW.ATAKT.SI. V tem primeru poslovni partner zagotovi popolno dostavo blaga kupcu in naknadno tudi reši vse poslovne zahteve, ki izhajajo iz teh pogojev. V takem primeru je sklenjena kupoprodajna pogodba med: prodajalcem »Poslovni partner« in kupcem, pri čemer je posrednik v trgovini »Ing. Roman Škorňák«. Poslovni partner je vedno naveden v naročilu (v rubriki DOBAVITELJ), ki je sestavni del sklenjenega poslovnega razmerja. Poslovni partner je odgovoren tudi za posredovane informacije o blagu na strežniku WWW.ATAKT.SI. ki je sestavni del vzpostavljenega poslovnega odnosa. Poslovni partner je odgovoren tudi za posredovane informacije o blagu na strežniku WWW.ATAKT.SI. ki je sestavni del vzpostavljenega poslovnega odnosa. Poslovni partner je odgovoren tudi za posredovane informacije o blagu na strežniku WWW.ATAKT.SI.

Kupec naše spletne trgovine je kupec . Zaradi veljavne zakonske ureditve se razlikuje med kupcem, ki je potrošnik, in kupcem, ki ni potrošnik.

Potrošniški kupec ali samo potrošnik je vsaka oseba, ki izven obsega svoje poslovne dejavnosti ali izven obsega samostojnega opravljanja svojega poklica sklene pogodbo s podjetnikom ali kako drugače posluje z njim.

Kupec, ki ni potrošnik, je podjetnik. Za podjetnika se šteje tudi vsaka oseba, ki sklepa pogodbe v zvezi z lastno dejavnostjo, proizvodnjo ali podobno dejavnostjo ali samostojnim opravljanjem svojega poklica, oziroma oseba, ki nastopa v imenu ali za račun podjetnika.

KUPOPRODAJNA POGODBA

Če je kupec potrošnik, je predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe (ponudba) umestitev ponujenega blaga s strani dobavitelja na spletnem mestu, kupoprodajna pogodba se oblikuje s pošiljanjem naročila s strani kupca - potrošnika in sprejemom naročila. naročilo pri dobavitelju. Dobavitelj bo kupcu ta sprejem takoj potrdil z informativnim elektronskim sporočilom na navedeno e-pošto, vendar ta potrditev ne vpliva na sklenitev pogodbe. Nastalo pogodbo (vključno z dogovorjeno ceno) je mogoče spremeniti ali preklicati le s sporazumom strank ali na pravni podlagi.

Kupec lahko pred oddajo naročila prodajalcu preveri in spremeni podatke, ki jih je kupec vnesel v naročilo, tudi glede na kupčevo zmožnost odkrivanja in popravljanja napak pri vnosu podatkov v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb "Zaključi naročilo".

Če kupec ni potrošnik, je predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe poslano naročilo blaga s strani kupca, sama kupoprodajna pogodba pa je sklenjena ob izročitvi prodajalčevega zavezujočega soglasja kupcu s tem predlogom.

Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe potrjuje, da je prebral te pogoje, vključno s postopkom reklamacije , in da se z njimi strinja. Kupec je pred dejansko izvedbo naročila dovolj seznanjen s temi pogoji in reklamacijskim postopkom in se ima z njimi možnost seznaniti.

Obdobje za reševanje reklamacije preneha, če prodajalec ni prejel vseh dokumentov, potrebnih za reševanje reklamacije (deli blaga, drugi dokumenti ipd.). Prodajalec je dolžan od kupca v najkrajšem možnem času zahtevati dodatne dokumente. Od tega datuma do izročitve zahtevanih dokumentov s strani kupca preneha rok.

Prodajalec si med drugim pridržuje pravico, da pred in po sklenitvi kupoprodajne pogodbe prekliče naročilo ali del naročila na podlagi dogovora s kupcem v naslednjih primerih: blago ni več proizvedeno ali dostavljeno ali se je dobaviteljeva cena znižala. bistveno spremenila. Če je kupec že plačal del ali celotno kupnino, se ta znesek nakaže nazaj na njegov račun ali naslov in kupoprodajna pogodba ne bo sklenjena.

Za darila, ki so podana popolnoma brezplačno, ne morejo veljati nobene pravice potrošnikov. Takšno blago izpolnjuje pogoje Donacijske pogodbe in vse standarde v skladu z veljavno zakonodajo Češke republike.

POMANJKLJIVE PRAVICE DO IZVEDBE

Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s pravicami, ki izhajajo iz pomanjkljive izvedbe, urejajo ustrezni splošno zavezujoči predpisi (zlasti določbe členov 1914 do 1925, členov 2099 do 2117 in členov 2161 do 2174 zakona št. 82/201). ., Civilni zakonik).

Prodajalec ob prevzemu odgovarja potrošniku, da artikel nima napak. Zlasti je prodajalec odgovoren potrošniku, da v času, ko je potrošnik prevzel,

Če artikel nima zgoraj navedenih lastnosti, lahko potrošnik zahteva tudi dobavo novega artikla brez napak, razen če je ta zaradi narave napake nesorazmerna, če pa se napaka nanaša samo na del artikla, potrošnik lahko zahteva le zamenjavo dela; če to ni mogoče, lahko odstopi od pogodbe. Če pa je to zaradi narave napake nesorazmerno, zlasti če je napako mogoče odpraviti brez nepotrebnega odlašanja, ima potrošnik pravico, da napako odpravi brezplačno. Potrošnik ima pravico do dobave novega artikla ali zamenjave dela tudi v primeru popravljive napake, če artikla ne more pravilno uporabljati zaradi ponovitve napake po popravilu ali zaradi večjega števila napak. V tem primeru ima potrošnik tudi pravico do odstopa od pogodbe.

Če potrošnik ne odstopi od pogodbe ali ne uveljavlja pravice do dobave novega artikla brez napak, do zamenjave njegovega dela ali popravila artikla, lahko zahteva primeren popust. Potrošnik je upravičen do razumnega popusta tudi, če prodajalec ne more dostaviti novega artikla brez napak, zamenjati njegovega dela ali popraviti artikla, pa tudi če prodajalec situacije ne odpravi v razumnem roku ali če bi ureditev popravila povzročila potrošnikom precejšnje težave.

Pravica do napake ne pripada kupcu, če je kupec pred prevzemom stvari vedel, da ima stvar napako, ali če je kupec napako povzročil sam.

Potrošnik ima pravico do napake, ki se pojavi na potrošniškem blagu, uveljaviti v štiriindvajsetih mesecih od prejema.

Odgovornost prodajalca za napakene velja za obrabo zaradi normalne uporabe . Običajna uporaba oblačil, čevljev in drugih modnih dodatkov, na primer, je obraba ali poškodba pritrdilnih čepov, potovalnih in pritrdilnih mehanizmov (ZIP, zaponke, zaponke, zanke). Odgovornost prodajalca za napake ne velja zapoškodbe omenjenih mehanizmov, ki nastanejo zaradi njihovega nepravilnega, neprimernega ali močnega pripenjanja, zapiranja, odpiranja pomenijo poškodbe zaradi trganja šivov, zdrsa ali trganja materiala ipd. Pri obutvi ​​je na primer stopanje na podplate, trganje jezika ali vezalk, če je tako. napaka ni bila prijavljena in prijavljena prodajalcu takoj po prevzemu naročila (tj. s pregledom blaga s strani kupca ob dostavi), se domneva, da je napaka posledica nepravilne uporabe oz. gre za obrabo stvari za normalno uporabo.

V drugih primerih (razen napak, ki jih je na artiklu povzročila njegova običajna uporaba zgoraj), če se napaka pokaže v šestih mesecih po prejemu, se šteje, da je bil artikel v času prejetja okvarjen.

Druge pravice in obveznosti strank v zvezi z odgovornostjo prodajalca za napake se lahko uredijo s prodajalčevim reklamacijskim postopkom.

PRAVICA POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE

Če je kupoprodajna pogodba sklenjena s sredstvi komunikacije na daljavo (v spletni trgovini), ima potrošnik pravico v skladu s § 1829 odstavka 1 Civilnega zakonika pravico do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga v 14 dneh od prejema. blaga.več vrst blaga ali dobava več delov, ta rok teče od dneva prejema zadnje dobave blaga). Odstop od kupoprodajne pogodbe mora biti poslan prodajalcu v roku, določenem v prejšnjem stavku.

V primeru, da želi potrošnik v 14 dneh od pogodbe odstopiti, stopi v stik s prodajalcem in po možnosti pisno izjavi, da odstopa od pogodbe, v idealnem primeru navede številko naročila, datum nakupa in številko računa za vračilo kupnine. Opomba: denar lahko vrnete tudi v gotovini na sedežu podjetja ali v prostorih prodajalca.

Potrošnik lahko za odstop od kupoprodajne pogodbe uporabi tudi vzorčni obrazec , ki ga zagotovi prodajalec, ki je priloga teh pogojev. Odstop od kupoprodajne pogodbe lahko potrošnik pošlje na naslov prodajalčeve pisarne ali na e-poštni naslov prodajalca info@msbox.cz .

V primeru, da kupec odstopi od pogodbe po prejšnjih odstavkih, mu prodajalec vrne prejeta sredstva (razen zneska, ki predstavlja dodatne stroške dostave, ki nastanejo zaradi kupčevega izbranega načina dostave, ki je drugačen od najcenejši standardni način dostave, ki ga ponuja prodajalec) do 14 dni od odstopa od kupoprodajne pogodbe s strani kupca, na enak način, kot ga je prodajalec prejel od kupca, razen če kupec ne določi drugače. Prodajalec ima pravico vrniti tudi izpolnitev, ki jo je kupec zagotovil ob vračilu blaga kupcu ali kako drugače, če se kupec strinja in kupec nima dodatnih stroškov. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti prejetih sredstev, preden kupec vrne blago ali dokaže, da

Vendar določil zakona o odstopu od pogodbe v 14 dneh ni mogoče razumeti kot možnost brezplačnega izposojanja blaga. V primeru uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe v 14 dneh po prevzemu izvedbe mora potrošnik prodajalcu v 14 dneh od odstopa od pogodbe izdati vse, kar je pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe. Če to ni več mogoče (npr. medtem je bilo blago uničeno ali porabljeno), mora potrošnik zagotoviti denarno odškodnino v zameno za tisto, česar ni več mogoče izdati. Če je vrnjeno blago le delno poškodovano, lahko prodajalec od potrošnika zahteva odškodnino in svojo terjatev pobota z vrnjeno kupnino. V takem primeru je prodajalec dolžan dokazati škodo. V takem primeru prodajalec potrošniku vrne le znižano kupnino.

Prodajalec lahko pobota dejanske stroške, ki nastanejo pri vračilu blaga, s kupnino, ki se vrne kupcu.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe v skladu z določbami oddelka 1837 Civilnega zakonika, zlasti v primeru pogodb:

Dodatne informacije o potrošnikovem odstopu od pogodbe v 14-dnevnem roku so na voljo na spletni strani prodajalca.

Prodajalec si pridržuje pravico do preklica naročila za blago označeno z napisom "Trenutno ni na voljo", če blaga ni več mogoče dobaviti ali zamenjati z drugim modelom ali če se je njegova cena bistveno spremenila in kupec tega ne sprejme pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe. . Prodajalec kupca obvesti o tej situaciji. Če je bil del ali celotno naročilo plačan, bo kupec prejel vračilo kupnine.

PLAČILNI POGOJI

Specifični pogoji in možnosti načinov plačila in prevoza so podrobneje opisani na strani načini plačila in prevoza .

Blago ostane v lasti prodajalca do celotnega plačila in prevzema, tveganje poškodbe blaga pa preide na kupca.

Kupčevih podatkov za obračun ni mogoče spremeniti za nazaj po oddaji naročila.

Po Zakonu o registraciji prodaje je prodajalec dolžan kupcu izdati potrdilo, hkrati pa je dolžan prejeto prodajo prijaviti davčnemu upravitelju na spletu; v primeru tehnične okvare najkasneje v 48 urah.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podatki o strankah se hranijo v skladu z veljavno zakonodajo Češke republike, zlasti z Zakonom o varstvu osebnih podatkov št. 101/2000 Coll. kakor je bil spremenjen s poznejšimi spremembami in predpisi. Kupec s sklenitvijo pogodbe soglaša z obdelavo in zbiranjem njegovih osebnih podatkov v bazi prodajalca po uspešni izpolnitvi pogodbe, do njegovega pisnega izražanja nestrinjanja s to obdelavo.

Kupec ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do njihovega popravka, vključno z drugimi zakonskimi pravicami do teh podatkov. Osebni podatki se lahko odstranijo iz baze na podlagi pisne zahteve stranke. Osebni podatki strank so v celoti zaščiteni pred zlorabami. Dobavitelj osebnih podatkov kupca ne posreduje nobeni drugi osebi. Izjema so zunanji nosilci, na katere se osebni podatki strank prenašajo v minimalnem obsegu, ki je potreben za dostavo blaga.

Posamezne pogodbe upravljavec po sklenitvi arhivira v elektronski obliki in so dostopne samo upravljavcu trgovine.

Pogoji varstva osebnih podatkov so opisani na strani za varstvo osebnih podatkov .

PREVZEM ELEKTRIČNIH NAPRAV

Prodajalec zagotavlja prevzem električne opreme iz gospodinjstev in ločeno zbiranje električnih odpadkov, baterij in akumulatorjev, v skladu z veljavno zakonodajo. Kupec ima pravico do vračila stare električne opreme ob nakupu nove podobne električne opreme oziroma baterij ali akumulatorjev v kateri koli od prodajalčevih trgovin. Naslovi teh trgovin so navedeni v kontaktih prodajalca na tej spletni strani.

Kupec ima pravico oddati električno opremo, električne odpadke ali baterije ali akumulatorje na zbirnih mestih RETELA, sro, ki so navedena na njeni spletni strani. Na teh straneh so navedeni tudi negativni učinki snovi, ki se uporabljajo v baterijah ali akumulatorjih, pa tudi grafični simboli za ločeno zbiranje, informacije o izvajanju ločenega zbiranja in njihov pomen. Kupec ima pravico, da električno opremo, električne odpadke ali baterije oziroma akumulatorje vrne na zbirnih mestih, namenjenih zbiranju tovrstnih odpadkov v ustrezni občini.

Prodajalec zagotavlja tudi brezplačen prevzem električne opreme iz gospodinjstev neposredno pri gospodinjstvu, če kupec naroči blago podobne vrste in uporabe. Vračilo velja za električno opremo v številki, ki ustreza naročenemu blagu.

Električne opreme, električnih odpadkov, baterij in akumulatorjev ne smete odlagati skupaj z mešanimi odpadki, temveč jih je treba oddati na za to določena zbirna mesta, torej zbirna mesta ali zbirna mesta, kot so zgoraj navedena. Ti objekti in odpadki se bodo še naprej uporabljali za proizvodnjo novih objektov. Nevarne in škodljive snovi iz teh naprav in odpadkov lahko škodujejo okolju ali zdravju ljudi.

STROŠKI UPORABE SREDSTEV KOMUNIKACIJE NA DALJAVO

Kupec se ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe strinja z uporabo komunikacijskih sredstev na daljavo. Stroške, ki jih ima kupec pri uporabi sredstev komunikacije na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), krije kupec sam.

REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV MED PRODAJALCEM IN KUPCEM

V primeru, da med prodajalcem in kupcem nastane potrošniški spor iz kupoprodajne pogodbe ali pogodbe o opravljanju storitev, ki ga ni mogoče sporazumno rešiti , lahko kupec vloži predlog za izvensodno poravnavo te pogodbe. spora na določeno izvensodno reševanje potrošniških sporov.


Centralni inšpektorat češke trgovinske inšpekcije - oddelek ADR
Štěpánská 15
120 00 Praga 2

E-pošta: adr@coi.cz
Spletna stran: adr.coi.cz

Kupec lahko uporablja tudi spletno platformo za reševanje sporov, ki jo je vzpostavila Evropska komisija in je na voljo na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

KONČNE DOLOČBE

Prodajalec obravnava pritožbe potrošnikov preko kontaktnega obrazca ali elektronskega naslova info@msbox.cz . Podatke o rešitvi kupčeve reklamacije bo prodajalec poslal na kupčev elektronski naslov.

Prodajalec ima pravico prodajati blago na podlagi obrtnega dovoljenja. Kontrolo obrtnih dovoljenj opravlja pristojni urad za izdajo dovoljenj v okviru svojih pristojnosti. Urad za varstvo osebnih podatkov nadzoruje področje varstva osebnih podatkov. Češki trgovinski inšpekcijski organ v omejenem obsegu nadzoruje skladnost z Zakonom št. 634/1992 Coll. o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen.

Ti pogoji veljajo, kot so navedeni na spletni strani prodajalca, na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe. Potrošnikovo naročilo se po potrditvi arhivira kot sklenjena pogodba med kupcem in prodajalcem za namen njegove izpolnitve in nadaljnjih evidenc, njegovo stanje pa je kupcu dostopno. Pogodba je lahko sklenjena v češkem jeziku ali v drugih jezikih, razen če je to razlog za nezmožnost sklenitve. Kupec se z nakupom strinja s pošiljanjem komercialnih sporočil.

Ti pogoji in določila omogočajo potrošniku, da jih arhivira in reproducira. Kupec ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe sprejema vse določbe pogojev poslovanja kot veljavne na dan oddaje naročila, vključno s ceno naročenega blaga, navedeno v potrjenem naročilu, razen če je v konkretnem primeru dokazljivo dogovorjeno drugače. .

Ti pogoji začnejo veljati 2.5. 2022